تلفن ارتباط مستقيم : ۰۲۱۸۸۳۲۸۸۱۵

  آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان بهار جنوبی، شماره ۱۸، طبقه اول

کنفرانس

 کنفرانس 


چهارمین کنفرانس مدیدیت راهبردی در چهارمین کنفرانس مدیدیت راهبردی در مشاغل پر ریسک